Home Page

CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORI CYN YMGEISIO AM GANIATÂD CYNLLUNIO. HYSBYSIAD O DAN ERTHYGLAU 2C A 2D GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU) (CYMRU) 2012 (DIWYGIWYD 2016).

S.W.Owen wedi cael cyfarwyddyd gan D.H.W.Davies Ltd. o 19/20 Heol Awst, Caerfyrddin, SA31 3AL, i gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio ynghylch datblygiad arfaethedig y safle uchod. Yma rhoddir hysbysiad bod D.H.W.Davies Ltd yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio i Gyngor Sir Caerfyrddin, ar gyfer y datblygiad canlynol;
Datblygiad preswyl ar gyfer 16 o dai (gan gynnwys 3 fforddiadwy), ar dir gyferbyn â Neuadd y Pentref, Llanddarog, Sir Caerfyrddin.

Diben yr Hysbysiad hwn: Mae'r Hysbysiad hwn yn rhoi cyfle i wneud sylwadau’n uniongyrchol i'r datblygwr ar y datblygiad arfaethedig cyn cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir Caerfyrddin. Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn rhoi cyhoeddusrwydd i unrhyw gais cynllunio dilynol; ni fydd unrhyw sylwadau a ddarparwyd mewn ymateb i’r hysbysiad hwn yn effeithio ar eich gallu i gyflwyno sylwadau i Gyngor Sir Caerfyrddin ar unrhyw gais cynllunio cysylltiedig. Dylech nodi y gellir rhoi unrhyw sylwadau a gyflwynir ar y ffeil cyhoeddus.

Mae’r cais arfaethedig, y cynlluniau, a’r dogfennau ategol ychwanegol ar gael i’w harchwilio ar- lein yn www.llanddaroghousing.wales. A chopi papur ar gael i'w gweld yn Swyddfa Bost Llanddarog, rhwng 9 y.b a 5.30p y.h ar ddydd Mawrth i dydd Gwener, a rhwng 9 y.b ac 1 y.h ar ddydd Llun a dydd Sadwrn. Mae'r Llyfrgell ar gau ar ddydd Sul.

Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno gwneud sylwadau ar y datblygiad arfaethedig hwn wneud hynny erbyn Mehefin 7, 2019 fan bellaf. Fe'ch anogir i anfon eich sylwadau ar ffurf e-bost i : [email protected] Fel arall, cewch ysgrifennu at :

D.H.W.Davies Ltd, 19/20 Heol Awst, Caerfyrddin, SA31 3AL

Plan showing location of Llanddarog Housing Development Site

Cais Cynllunio

Dogfennau Cynllunio

 

Dogfennau a Gyflwynwyd

Any documents submitted in response to this application will be posted here.

Ymgynghoriadau

Rydym yn croesawu adborth a sylwadau ar unrhyw agwedd o’r cais cynllunio hwn.

Defnyddiwch y ffurflen ar y dde i anfon eich sylwadau atom. Gallwch hefyd llwytho i fyny dogfennau fel rhan o’ch adborth.

Rydym yn ymroi i adolygu ac ymateb i bob darn o adborth yr ydym ni’n ei dderbyn.

Sylwadau sydd wedi’u derbyn a’u hadolygu hyd yn hyn:

DyddiadSylwadYmateb

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *